Full moon over the Parthenon, Athens, Greece

Parthenon Moon